Firmast
Uudised
Teenused
Liitumine
Kontakt
Kasulikku
Isikuandmete kaitse
Prindi Sisukaart
 
 
  Liitumine
 
Sisestage saadud tunnus ja parool selleks, et teatada näitusid
Kasutajanimi:
Parool:
Unustasid ligipääsud?
 
 
 
Liitumistasu arvutamise metoodika
 

Sissejuhatus

Käesolev metoodika on välja töötatud võrguettevõtja OÜ Raadimõisa Gaas poolt võetava liitumistasu arvutamise aluseks olevate kriteeriumite läbipaistvuse tagamiseks ning võrdse kohtlemise printsiibi järgimiseks liitumistasu arvutamisel.

Uue liitumise väljaehitamisel lähtutakse optimaalsest võrgu konfiguratsioonist, heast inseneritavast ja efektiivseimast lahendusest tarbija jaoks.

Eeldatav maagaasitrassi ning muude teostatavate investeeringute maksumused põhinevad turuhindadel.

Maagaasiseaduse § 20 lg 1 järgi on võrguettevõtjal õigus võtta võrguga liitujalt liitumistasu.

1. Mõisted

1.1. Võrguga liitumine - MGS § 18 lg 1 tulenevalt on võrguga liitumine MGS tähenduses tarbijapaigaldise või teisele võrguettevõtjale kuuluva võrgu ühendamine võrguga.
1.2. Liitumistasu - tarbijate poolt gaasivõrguga liitumise eest makstav tasu.
1.3. Liitumispiirkond e. võrgupiirkond - ala, kus kehtib ühtne liitumistasu.
1.4.

Liitumisinvesteering - uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks tehtud põhjendatud investeeringud, keskkonnanõuete täitmiseks tehtud kulud ning kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmiseks tehtud kulud. Liitumisinvesteering jaguneb kaheks:

  • - arenduskohustuse raames teostatavad investeeringud (edaspidi arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada võrgu selline ülesehitus, mis võimaldab suurendada juba liitunud tarbijatel oma tarbimisvõimsust ning liituda uutel tarbijatel
    - investeeringud, mis kaetakse tarbijate poolt gaasivõrguga liitumise eest makstavast tasust (liitumistasust).
1.5. Arendusinvesteering – investeering, mille teostamine finantseeritakse võrguteenuse hinna kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka.

2. Liitumistasu arvestamine jaotustorustike ehitamisel

OÜ Raadimõisa Gaasi tegevuspiirkonnaks on Tartu linn - Kruusamäe L/O, Tartu vald - Tartu-Narva mnt. ja Tartu Linna vaheline ala, Luunja Vald Tartu-Räpina mnt. äärest kuni Tartu valla piirini jääv ala.

OÜ Raadimõisa Gaas lähtub liitumistasude arvutamisel liitumisala perspektiivsest arengust, järgides antud piirkonna arengukavasid ning planeeringud.

Liitumistasu arvutatakse vastavalt alljärgnevale valemile:

 

image

 

kus

Lt - liitumistasu, eur
Ivp - võrgupiirkonna summaarsed liitumisinvesteeringud, eur
A - arendusinvesteering, eur
Vvp - võrgupiirkonna liitujate summaarne maksimaalne gaasitarbimine, m3/h;
Vl - liituja maksimaalne gaasitarbimine, m3/h

 

Kui tegelik liitumisinvesteering kujuneb madalamaks kui liitujate (tarbijate) poolt tasutud liitumistasude summa, mis on kajastatud võrguteenuse hinna kooskõlastuses, siis korrigeerib OÜ Raadimõisa Gaas koheselt enam laekunud summa ulatuses reguleeritavat vara ja ühtlasi ka võrguteenuse hinda ning esitab vastavasisulise taotluse Energiaturu Inspektsioonile (edaspidi ETI) kooskõlastamiseks. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasust laekuvaid summasid, võib ettevõtja taotleda ETI-lt ületava summa lülitamist võrguteenuse hinda läbi reguleeritava vara.

 
   
Copyright © Raadimõisa Gaas OÜ